ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κάθε παιδί, έφηβος ή ενήλικας που προσέρχεται στον Κόσμο του Λόγου με κάποιο αίτημα αντιμετωπίζεται με σεβασμό, επιστημονικότητα και εξατομικευμένη προσέγγιση. Βασική προϋπόθεση για τον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό αποτελεί η διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης των συναισθηματικών, συμπεριφορικών, κινητικών, μαθησιακών διαταραχών ή διαταραχών λόγου, επικοινωνίας, κατάποσης.

Αρχικά γίνεται λήψη του intake μέσω τηλεφώνου ή απευθείας από τη γραμματεία του κέντρου, όπου συλλέγονται και καταγράφονται τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του ατόμου και ο λόγος παραπομπής. Στη συνέχεια, ενημερώνεται η διεπιστημονική ομάδα και με βάση το αίτημα καθορίζεται ο ειδικός που θα πραγματοποιήσει το πρώτο ραντεβού, κατά το οποίο ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ενήλικας ή οι γονείς/κηδεμόνες (αν πρόκειται για παιδί ή έφηβο) προσέρχονται σε προγραμματισμένο ραντεβού με σκοπό τη γνωριμία με τον θεραπευτή, την κλινική συνέντευξη, τη συλλογή πληροφοριών για το ατομικό, οικογενειακό, αναπτυξιακό και ιατρικό ιστορικό, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση του αρχικού αιτήματος. Ενδέχεται να δοθούν ερωτηματολόγια ανάλογα με το αίτημα του ατόμου, τα οποία θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση.

Μετά την πρώτη συνάντηση ορίζεται το επόμενο ραντεβού με το παιδί/έφηβο ή ενήλικα στην οποία συμμετέχει ο θεραπευτής/ές της ειδικότητας εκείνης που σχετίζεται με το υπό εξέταση αίτημα (π.χ. λογοθεραπευτής, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, παιδοψυχίατρος). Στο χώρο μας χρησιμοποιούμε τόσο τυπικά εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. σταθμισμένα τεστ, ερωτηματολόγια, κλίμακες) όσο και άτυπα προκειμένου να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των δυσκολιών, αλλά και των δυνατών στοιχείων κάθε ενδιαφερόμενου.  Οι θεραπευτές μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία ποικίλων ψυχομετρικών εργαλείων. Στα παιδιά η αξιολόγηση γίνεται με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο με χρήση παιχνιδιών, ζωγραφικής, εικόνων. Στου εφήβους και ενήλικες πραγματοποιείται μέσω κλινικής συνέντευξης και/ή σταθμισμένων εργαλείων και δοκιμασιών.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης στον τομέα που αφορά κάθε άτομο, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις στη διεπιστημονική ομάδα και συζητιέται το θεραπευτικό πλάνο που είναι κατάλληλο για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Μέλημά μας είναι κάθε παιδί, έφηβος ή ενήλικας να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα με τα δικά της ατομικά στοιχεία, ανάγκες και επιθυμίες, τα οποία σεβόμαστε και λαμβάνουμε υπόψη κατά το θεραπευτικό σχεδιασμό.

Έπεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ή/και διάγνωσης με τους γονείς των παιδιών/ εφήβων ή με τους ενήλικες θεραπευόμενους, η επεξήγηση του θεραπευτικού σκεπτικού και της παρέμβασης που προτείνουμε και η επίλυση τυχόν αποριών ή ερωτήσεων. Κεντρικός άξονας της εργασίας μας είναι η συνεργατική φύση της θεραπείας, επομένως επιδιώκουμε την πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση, την ενεργό συμμετοχή και συνεργατικότητα κάθε θεραπευόμενου και της οικογένειάς του.

Στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας και αξιολόγησης της πορείας των θεραπευόμενων με τους οποίους συνεργαζόμαστε θεραπευτικά, οι εκάστοτε θεραπευτές που έχουν αναλάβει το παιδί, έφηβο ή ενήλικα συγγράφουν εκθέσεις ή αναφορές σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τους στόχους και την μελλοντική πορεία της θεραπείας. Συνήθως οι αναφορές αυτές πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο, αποστέλλονται σε δημόσιους φορείς που παρακολουθούν ή συνεργάζονται με το εκάστοτε άτομο (π.χ. ΚΕΔΑΣΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, σχολείο) και γνωστοποιούνται στον ενήλικα θεραπευόμενο ή στους γονείς του, αν πρόκειται για παιδί/έφηβο.