ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Οι μαθησιακές δυσκολίες αφορούν γνωστικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με ποικίλους παράγοντες. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν είτε μεμονωμένους γνωστικούς τομείς είτε πολλαπλές και αλληλοεξαρτώμενες διεργασίες.

Οι πιο συχνές μαθησιακές δυσκολίες είναι οι εξής:

  • Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία 
  • Δυσκολία στην κατανόηση προφορικού – γραπτού λόγου
  • Πρόβλημα στον ρυθμό επεξεργασίας του προφορικού ή του γραπτού λόγου (αργός ή γρήγορος)
  • Δυσκολία στη μνήμη και στην αποστήθιση
  • Δυσκολία στην οργάνωση του χώρου 
  • Δυσκολία στην διαχείριση του χρόνου
  • Δυσκολία στην επεξεργασία, οργάνωση και αρχειοθέτηση πληροφοριών (π.χ. ανάλυση και σύνθεση των κειμένων, προβλήματα μαθηματικών)

Και σε αυτό το σημείο έρχεται να βοηθήσει ο Ειδικός Παιδαγωγός αφού πρώτα αξιολογήσει και εκτιμήσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία του κάθε παιδιού ή εφήβου.

Στον Κόσμο του Λόγου, ο ειδικός παιδαγωγός είναι γνώστης και πλήρως καταρτισμένος σχετικά με τις παραμέτρους του πλαισίου που λαμβάνει χώρα η μάθηση και η εκπαίδευση, Βάσει αυτών, σχεδιάζει και διαφοροποιεί την εκπαίδευση ανάλογα τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε μαθητή. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός εκπαιδευτικός μέσω των learning styles (μέθοδοι-τεχνικές μάθησης) και των συνδυασμό αυτών, στοχεύει στην κατάλληλη εξατομικευμένη διδασκαλία, η οποία εφάπτεται ξεχωριστά στο κάθε παιδί, βοηθώντας το να βελτιώσει, αλλά και να αναπτύξει το δυναμικό του στο μέγιστο βαθμό. 

Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή. Επιπλέον εκπαιδεύει το παιδί ή τον έφηβο να χρησιμοποιεί εναλλακτικές στρατηγικές οργάνωσης του διαβάσματος και της μελέτης, αλλά και απομνημόνευσης των δεδομένων.

Η έγκαιρη παρέμβαση, η οποία υπεισέρχεται από την διαδικασία αυτή, αποτελεί σημείο-κλειδί για τους μαθητές, καθώς ανιχνεύει και αξιολογεί τις ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες, με απώτερο στόχο την υποστήριξη και την αποτροπή εμφάνισης σοβαρότερων δυσκολιών μετέπειτα.