ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

H  έγκαιρη παρέμβαση ελαχιστοποιεί τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά προβλήματα και αυξάνει την αυτοεκτίμηση καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασής μας περιλαμβάνει υπηρεσίες και θεραπευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε βρέφη και νήπια [0-4 ετών] με καθυστέρηση στην ανάπτυξη και διαταραχές αλλά και στις ίδιες τις οικογένειες των παιδιών. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί σε ατομικά και σε ομαδικά προγράμματα ενώ οι θεματικές προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η πρώιμη παρέμβαση βοηθά το παιδί να κατακτήσει νέες δεξιότητες και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει  με στόχο τη συνεχή εξέλιξη και την επιτυχία του στην κοινωνία, στο σχολείο και στη ζωή, αποτρέπει την εμφάνιση προβλημάτων ή τα αντιμετωπίζει πριν επιδεινωθούν.

Η διεπιστημονική ομάδα που συνεργάζεται στο πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης αποτελείται από τις ειδικότητες:

  • Λογοθεραπεία – Θεραπεία σίτισης και πρώιμη αλληλεπίδραση
  • Εργοθεραπεία
  • Ειδική διαπαιδαγώγηση
  • Συμβουλευτική και εκπαίδευση γονέων και οικογένειας

Οι τομείς που ενισχύονται  κατά την πρώιμη παρέμβαση είναι:

  • Λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες
  • Γνωστικές δεξιότητες
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Αυτοεξυπηρέτηση – Καθημερινές δραστηριότητες
  • Κοινωνικές ή συναισθηματικές δεξιότητες