ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Με γνώμονα το μέγιστο θεραπευτικό όφελος για το παιδί ή τον έφηβο που προσέρχεται στο κέντρο μας, διαθέτουμε τη δυνατότητα συνεδριών συμβουλευτικής στους γονείς του. Η συμμετοχή των γονέων στη θεραπεία του παιδιού είναι σημαντική, δεδομένου ότι η οικογένεια αποτελεί το πρωταρχικό κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται μοτίβα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συσχέτισης. Η ενεργός συμμετοχή και η συνεργασία του γονεϊκού ζεύγους με τον θεραπευτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα της θεραπευτικής πορείας, αλλά και μέσο στήριξης της οικογένειας.

Οι γονείς μαζί με τον θεραπευτή επικοινωνούν και επεξεργάζονται πιθανές δυσκολίες, προβληματισμούς, αγωνίες που μπορεί να φέρουν σχετικά με την ανάπτυξη, τη συμπεριφορά, την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Η διαδικασία της συμβουλευτικής στηρίζεται σε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αποδοχής και αναγνώρισης της μοναδικότητας κάθε οικογένειας και των μελών που την απαρτίζουν. Στόχος είναι να μπορέσουν να ενισχυθούν οι ρόλοι των γονέων, να βοηθηθούν στην αναγνώριση των εκάστοτε αναγκών των παιδιών, να επιτύχουν καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά έτσι ώστε να λειτουργήσουν ομαλότερα ως οικογένεια.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής παρέχονται σε μεγάλο εύρος καταστάσεων, όπως όταν το παιδί παρουσιάζει αγχώδεις ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις, διαταραχές ύπνου, προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι ή το σχολικό πλαίσιο, δυσκολίες στη διαχείριση του θυμού, διαζύγιο γονέων, απώλεια ή ασθένεια σε άτομο του περιβάλλοντος του παιδιού, διαχείριση δυσκολιών στην καθημερινότητα, θέσπιση ορίων.

Στόχος της εργασίας με τους γονείς μέσω της συμβουλευτικής είναι η ενδυνάμωση της σχέσης τους με το παιδί, η αναγνώριση των διαφορών δυσκολιών, αλλά και η ενίσχυση των λειτουργικών τρόπων σχετίζεσθαι ή επικοινωνίας, η από κοινού επεξεργασία των μοναδικών τρόπων που θα προάγουν την λειτουργία της εκάστοτε οικογένειας.